CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''Learning from KOREA Start-Up''


CONC Thammasat Forum ''Learning from KOREA Start-Up''

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดเสวนา  CONC Thammasat Forum "Learning from KOREA Start-Up"

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา   18.00 – 20.00 น.

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 


หลักการและเหตุผล

เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีโลกผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งขันธุรกิจที่สูงขึ้น ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างฐานะด้วยการสร้างธุรกิจขึ้นมา (Start-Up) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ผู้ประกอบการควรมีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น 
ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาส ความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา  CONC Thammasat Forum เรื่อง “Learning from KOREA Start-Up” เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบการ Start-Up เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมกับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ สามารถเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทางธุรกิจของเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อจุดประกายแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อจุดประกายแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม

กุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการ SMEs  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

วัน – เวลา – สถานที่

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ.  ท่าพระจันทร์

วิทยากร

Mr. Hyuck-Tae (Ted) Kwon
 
- Coolidge Corner Investment – CEO
- Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development - Board Member
- Korea Startup Alliance - Board Member
- Korea Venture Capital Association – Member
- Korea Impact Investing Network – Member
- Korea Young Entrepreneur Forum – Member
- Korea Startup Accelerator Forum - Member  

ลักษณะการจัดกิจกรรม

บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา

การรับสมัครและลงทะเบียน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์  2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Tel. 02 224 9734, 02 613 2247 Fax 02 224 9735
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.thEdua
Edua