SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Human Resource Management : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รุ่นที่ 9 อบรมวันที่ 2 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค*** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และฮังการี***


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน : รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น***