SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Human Resource Management : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

305

CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ: รุ่นที่ 10 อบรมระหว่างวันที่19 มิถุนายน – 18 กันยายน 2564 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ  (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ: รุ่นที่ 5 อบรมวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน – อาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 5 เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***