Home : Open Enrollment Program » Sales Management

โครงการ ''สร้างทีมที่ปรึกษาธรรมศาสตร์ – ด้านงานขาย และการตลาด''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 148,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักการและเหตุผล

ที่ปรึกษาด้านงานขาย และการตลาด คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยงานในด้านของยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท ก่อนที่จะนำกลยุทธ์นั้นไปจัดทำแผนงานระดับกลุ่มงาน แล้วมอบหมายให้พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายของบริษัท
ที่ปรึกษาด้านงาน และการตลาด จึงต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจ มีภาวะผู้นำ เข้าใจบริบทขององค์กรที่ตนให้คำปรึกษา รวมทั้งต้องมีมุมมองทางธุรกิจต่าง ๆ ให้กว้างขวาง เพื่อที่จะได้ให้คำปรึกษาให้รอบด้าน และเห็นมุมมองที่หลากหลายให้กับผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคการขายต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ 
บริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “สร้างทีมที่ปรึกษาธรรมศาสตร์ – ด้านงานขาย และการตลาด” 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาคุณภาพสูงสำหรับประเทศไทยเตรียมการสำหรับโครงการต่างๆของประทศ และธรรมศาสตร์สามารถพัฒนาผลประกอบการทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจ
2. สร้าง "ที่ปรึกษาทางธุรกิจ"ที่สามารถพัฒนาผลประกอบการด้านธุรกิจได้จริงผ่านขันตอนกระบวนการอบรมงานที่ปรึกษา และงานฝึกอบรมส่งเกตการณ์จกกรณีศึกษาจริงฝึกปฏิบัติกรณีกรณีตัวอย่างของตนเองที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมการพัฒนา 2 ลักษณะ
3. การฝึกอบรม - งานที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและเอื้อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและบริหารการการให้คำปรึกษาภายในบริษัทต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไรตามเป้าหมายบริษัทนั้น ๆ โดยผ่านการออกแบบโครงการ เตรียมการและฝึกฝนดำเนินการให้คำปรึกษาจริง และมีการประเมินผล ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลที่สนใจเป็นที่ปรึกษา โดยประมาณการ จำนวน 15 ท่าน จาก บริษัทต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ จำนวน 7 Modules ดังนี้
MODULE 1: เทคนิคการอบรมพนักงานขาย 42 ชั่วโมง
   บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกอบรม วิธีการออกแบบโครงการ, ขึ้นตอน กิจกรรม...ที่มีผลต่อยอดขายและกำไรความคุ้มทุนของโครงการ โปรแกรมการอบรมพร้อมใช้ 10 โปรแกรมยอดฮิต
1. การวิเคราะห์การขาย - เพื่อมองหาโอกาสการขาย
2. การวางแผนการขาย – เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการขาย
3. เทคนิคการขาย - เพื่อที่จะขายประโยชน์ของสินค้า ไม่ใช่ขายสินค้า
4. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง - เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นของความสำเร็วของการปิดการขาบ เทคนิค
5. เทคนิคการเจรจาต่อรอง – เพื่อทำให้ได้ผลแบบ  ชนะ/ชนะ 
6. วิธีการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ - เพื่อบริหารลูกค้ารายสำคัญให้มีประสิทธิภาพมีกำไร
7. การออกแบบและบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ที่ไม่ใช่ราคา
8. เทคนิคการและขั้นตอนการประชุมร่มกับลูกค้า - เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประขุม
9. เทคนิคการพิมพ์ยอดขายและกำไรจากทีมขาย PC, BA
10. เทคนิคการสอนงานเละควบคุมงาน - เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ สำหรับหัวหน้างานขาย
เทคนิคการอบรมพนักงานขายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ยอดขายและกำไร
 
MODULE 2: ออกแบบโครงการของบริษัทท่าน 18 ชั่วโมง
1. ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่พบ, โอกาส
2. ออกแบบโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ
3. วัตถุประสงค์
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่วัดผลได้
5. ผู้เข้ารับการอบรม
6. โครงสร้างของโครงการอบรม / กลยุทธ์
7. ขั้นตอนหลัก / ขั้นตอนในรายละเอียด
8. สถานที่ / ตารางเวลา / วิธีกำหนดค่าใช้จ่าย
9. แนวทางการประเมินผล
 
MODULE 3 : ฝึกฝนโครงการอบรมที่ออกแบบ 15 ชั่วโมง
1. การเตรียมการ ฝึกฝนด้วยตนเอง + นำเสแอเพื่อปรับแก้ทบทวน ครั้งที่1ปรับปรุง + ฝึกฝนด้วยตนเอง
2. ฝึกฝนด้วยตนอง+นำเสนอเพื่อปรับแก้ทบทวน - ครั้งที่ 2
 
MODULE 4: ฝึกอบรมงานที่ปรึกษา 30 ชั่วโมง
1. บทบาทของที่ปรึกษา
2. ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ปรึกษา
 2.1. เข้าใจโจทย์ลูกค้า
 2.2. ออกแบบโครงการ project
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - รูปแบบโครงภาพใหญ่ของโครงการ
 - ทรัพยากรที่มีของลูกค้า และของเรา
 - ขั้นตอนกระบวนการในโครงการ
 -บุคคลที่เกี่ยวข้อง และตารางเวลา
 - ค่าใช้จ่าย และงบประมาณ
2.3. ดำเนินโครงการ
2.4. วิธีการปิดโครงการ
3. วิธีนำเสนอโครงการกับลูกค้า
3.1. ขึ้นตอน การนำเสนอโครงการกับลูกค้า
3.2. เทคนิค การนำเสนอโครงการกับลูกค้า
4. วิธีคำนวณค่า consult ที่ปรึกษา
- วิธีหลักในการคำนวณ
- ข้อดี ข้อเสีย
- ระดับค่าที่ปรึกษา ตลาด /ประเภท / อุตสาหกรรม
 
MODULE 5: สังเกตการณ์การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาจริง 18 ชั่วโมง
1. สังเกตการณ์ กรณีตัวอย่างที่ 
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. มุมมองฝั่งลูกค้า / มุมมองฝั่งที่ปรึกษา
 
MODULE 6: สังเกตการณ์การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาจริง 12 ชั่วโมง
1. ประเมินอาการ 
 1.1. ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
 1.2. ปัญหาในปัจจุบัน ข้อกังวล, โอกาส, รูปแบบ, ข้อจำกัด
 1.3. โอกาสที่เป็นไปได้ในกรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์
 2.1. สามารกวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจน
 2.2. รู้วัตถุประสงค์ของโครงการ (ที่สามารถวัดผลได้)
3. ออกแบบ
 3.1. กลยุทธ์วิธีไปถึงเป้าหมาย (ที่วัดผลได้ในแต่ละวิธี)
 3.2. ออกแบบโครงของ project (ขั้นตอนกระบวนการ)
 3.3. ทรัพยากรที่ต้องการคน ทีมงาน เวลา, งบประมาณ
4. นำเสนอโครงการ - ให้อนุมัติให้ผ่าน
 
MODULE 7: ออกแบบธุรกิจฝึกอบรม หรือที่ปรึกษา...ของท่าน 12 ชั่วโมง
1.ประวัติ 
 1.1. ประสบการณ์ อุตสาหกรรม / หนที่งาน / ประเภทงาน /ความสนใจ / ภาษา
 1.2. จุดแข็ง, จุดเก่ง และจุดเด่น
2. ออกแบบ 
 2.1. งานฝึกอบรม / งานที่ปรึกษา /ด้านการขาย / ด้านการตลาด
 2.2. ทำเต็มเวลา หรือ Part Time
3. แผนภาคปฏิบัติ 3ปี / 12เดือน / 3เดือน
 
รวมระยะเวลาอบรม 144 ชั่วโมง

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี 

วิทยากร

คุณธเนศ   ตั้งเจริญมั่นคง  
ผู้บริหารบริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพราะมีมุมมองใหม่ ๆ ได้รับการรับรองจากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการสร้างผลลัพธ์ และยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคิดในอัตราต่อท่านเป็นเงิน 148,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) สำหรับผู้เข้าอบรมโดยประมาณการ จำนวน 15 ท่าน ต่อรุ่น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศักดิ์นรินทร์   ปุยเจริญ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
เบอร์โทร 099-864-5781
E-mail: Conc11@tbs.tu.ac.th
 
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการอบรมนี้เป็นการจัดอบรมร่วม โดยขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะมี Email เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม และเป็นผู้ออกใบเสร็จ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมไปใช้ในการลดหย่อนภาษี 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้
 


Upcoming Core Courses


All Programs...