Home : Open Enrollment Program » Sales Management

โครงการพัฒนาผู้บริหารฝ่ายขาย และผู้อบรมพนักงานขาย หลักสูตร ''พัฒนาผู้ฝึกอบรม พนักงานขายในบริษัท (TRAINER)''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 128,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารฝ่ายขาย และผู้อบรมพนักงานขาย คือ ผู้ที่จะกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยงานในด้านของยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท ก่อนที่จะนำกลยุทธ์นั้นไปจัดทำแผนงานระดับกลุ่มงาน แล้วมอบหมายให้พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายของบริษัท
ผู้บริหารฝ่ายขาย จึงต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในด้านธุรกิจ มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งรับผิดชอบหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากกว่าที่เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคการขายต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบ 
อีกทั้งทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ขององค์กรให้พนักงานที่อยู่ภายในฝ่าย หรือการดูแลของตนเอง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดก็มีความสำคัญอย่างมาก ก็มีความสำคัญมากสำหรับผู้บริหารฝ่ายขาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนายอดขาย และผลกำไรขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
บริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารฝ่ายขาย และผู้อบรมพนักงานขายหลักสูตร “พัฒนา"ผู้ฝึกอบรม"พนักงานขายในบริษัท (Trainer)”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโครงการอบรมพนักงานขายภายในบริษัท โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร
2. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม นำความรู้มาประยุกต์ จัดทำโปรเจคงานที่จะนำไปใช้ได้จริง ผ่านการปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่ร่วมโครงการ และวิทยากรที่ปรึกษา
3. เพื่อสนับสนุนและเอื้อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและบริหารการอบรมพนักงานขายภายในบริษัทของตนเพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไร โดยการออกแบบโครงการ เตรียมการและฝึกฝนดำเนินการอบรมจริง และประเมินผล ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับผู้บริหาร โดยประมาณการจำนวน 15 ท่าน จาก บริษัทต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ จำนวน 4 Modules ดังนี้
MODULE 1: เทคนิคการอบรมพนักงานขาย 42 ชั่วโมง
   บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกอบรม วิธีการออกแบบโครงการ, ขึ้นตอน กิจกรรม...ที่มีผลต่อยอดขายและกำไรความคุ้มทุนของโครงการ โปรแกรมการอบรมพร้อมใช้ 10 โปรแกรมยอดฮิต
1. การวิเคราะห์การขาย - เพื่อมองหาโอกาสการขาย
2. การวางแผนการขาย – เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการขาย
3. เทคนิคการขาย - เพื่อที่จะขายประโยชน์ของสินค้า ไม่ใช่ขายสินค้า
4. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง - เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นของความสำเร็วของการปิดการขาย เทคนิค
5. เทคนิคการเจรจาต่อรอง – เพื่อทำให้ได้ผลแบบ ชนะ/ชนะ 
6. วิธีการบริหารจัดการลูกค้ารายใหญ่ - เพื่อบริหารลูกค้ารายสำคัญให้มีประสิทธิภาพมีกำไร
7. การออกแบบและบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ที่ไม่ใช่ราคา
8. เทคนิคการและขั้นตอนการประชุมร่มกับลูกค้า - เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประขุม
9. เทคนิคการพิมพ์ยอดขายและกำไรจากทีมขาย PC, BA
10. เทคนิคการสอนงานเละควบคุมงาน - เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ สำหรับหัวหน้างานขาย
เทคนิคการอบรมพนักงานขายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ยอดขายและกำไร
 
MODULE 2: ออกแบบโครงการของบริษัทท่าน 18 ชั่วโมง
1. ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่พบ และโอกาส
2. ออกแบบโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ
3. วัตถุประสงค์
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่วัดผลได้
5. ผู้เข้ารับการอบรม
6. โครงสร้างของโครงการอบรม / กลยุทธ์
7. ขั้นตอนหลัก / ขั้นตอนในรายละเอียด
8. สถานที่ / ตารางเวลา / วิธีกำหนดค่าใช้จ่าย
9. แนวทางการประเมินผล
 
MODULE 3 : ฝึกฝนโครงการอบรมที่ออกแบบ 15 ชั่วโมง
1.การเตรียมการ ฝึกฝนด้วยตนเอง + นำเสแอเพื่อปรับแก้ทบทวน ครั้งที่1ปรับปรุง + ฝึกฝนด้วยตนเอง
2.ฝึกฝนด้วยตนอง+นำเสนอเพื่อปรับแก้ทบทวน - ครั้งที่ 2
 
MODULE 4: จัดอบรมโครงการที่ออกแบบจริง + Coach ปรับแก้ไขโครงการ 9 ชั่วโมง
ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการฝึกอบรมจริงที่บริษัท วิทยากรเข้าร่วมสั่งเกตการณ์การฝึกอบรมจริงนั้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโครงการเพื่อการอบรมครั้งต่อไป
 
รวมระยะเวลาอบรม 84 ชั่วโมง

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี 

วิทยากร

คุณธเนศ   ตั้งเจริญมั่นคง  
ผู้บริหารบริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพราะมีมุมมองใหม่ ๆ ได้รับการรับรองจากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการสร้างผลลัพธ์ และยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคิดในอัตราต่อท่านเป็นเงิน 128,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) สำหรับผู้เข้าอบรมโดยประมาณการจำนวน 15 ท่าน ต่อรุ่น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณศักดิ์นรินทร์   ปุยเจริญ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
เบอร์โทร 099-864-5781
E-mail: Conc11@tbs.tu.ac.th
 
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการอบรมนี้เป็นการจัดอบรมร่วม โดยขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะมี Email เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม และเป็นผู้ออกใบเสร็จ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมไปใช้ในการลดหย่อนภาษี 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้
 
 


Upcoming Core Courses


All Programs...