Home : Open Enrollment Program » Sales Management

โครงการ ''บริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion management)''

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 3,850 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรม ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

โครงการ ''บริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย  (Promotion management)''

หลักการและเหตุผล

การขาย คือ เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่างๆในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้
ผู้บริหาร, หัวหน้าพนักงานขาย, พนักงานขาย หรือบุคคลที่อยากจะหากำไร และยอดให้กับธุรกิจตนเอง จึงต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวอีกมุมการมีเทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก
บริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมมือกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย  (Promotion management)

วัตถุประสงค์

1. เป็นกระบวนการ, เทคนิคที่พร้อมใช้งานได้ทันที สำหรับพนักงานขายเพื่อใช่ในงานขายประจำวัน และผู้บริหารงานขายในการสอนงานพนักงานขาย เพื่อทำให้งานของพนักงานขายมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าหาลูกค้า และความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการขาย
2. เพื่อนำวิธีที่เขาทำ, คิด, ทำงาน, วางแผน และดำเนินการในงานขายของพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง หัวหน้าพนักงานขายที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม และผู้บริหารระดับสูง มาถ่ายถอดผ่านกรณีศึกษา และรูปการทดลองลงมือทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับผู้บริหาร หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขาย หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงานขาย โดยประมาณการจำนวน 15 ท่าน จาก บริษัทต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชา ดังนี้
Promotion management บริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย    5 ชั่วโมง

รวมระยะเวลาอบรม

5 ชั่วโมง

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี

วิทยากร

คุณธเนศ   ตั้งเจริญมั่นคง  
ผู้บริหารบริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพราะมีมุมมองใหม่ ๆ ได้รับการรับรองจากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการสร้างผลลัพธ์ และยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้

ระยะเวลาและสถานที่การอบรม

อบรมระหว่างเวลา 13.00 – 18.00 น.*
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
* ตารางอบรมอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคิดในอัตราต่อท่านเป็นเงิน 3,850 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาท) สำหรับผู้เข้าอบรมโดยประมาณการจำนวน 15 ท่าน ต่อรุ่น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศักดิ์นรินทร์   ปุยเจริญ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
เบอร์โทร 099-864-5781
E-mail: Conc11@tbs.tu.ac.th
 
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการอบรมนี้เป็นการจัดอบรมร่วม โดยขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะมี Email เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม และเป็นผู้ออกใบเสร็จ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมไปใช้ในการลดหย่อนภาษี 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้


Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...