สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วกรุณา Login:

• หากท่านจะลงทะเบียนให้บุคคลอื่น กรุณา Click ลงทะเบียนใหม่ »»
   
E-mail :   *
Password :   *
    Remember Me
     
    Forgot your Password ? Here

เงื่อนไขการลงทะเบียน :
* กรณีใบแจ้งชำระ มียอด 0.- บาท ยังไม่รับชำระค่าธรรมเนียม เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งรหัสการชำระกับธนาคาร
* กรุณา log in ตรง MEMBER LOGIN เพื่อแก้ไขรายการ อัพโหลดใบ Pay in หรือชำระผ่านบัตรเครดิต

**กรณีขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม

- ท่านที่ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ขอคืนค่าธรรมเนียม

  แจ้งถึงศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ล่วงหน้าก่อนการเปิดอบรม 3 สัปดาห์
***เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาส่งใบ pay in โดยส่งทางอีเมล์ แฟกซ์ หรืออัพโหลดทางเวบไซต์

    เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการออกใบเสร็จ

ช่องทางการชำระเงินมีดังนี้

ชำระเงินออนไลน์

1. ลงทะเบียนออนไลน์
2. เลือกช่องทางการชำระเงินออนไลน์
3. ชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต

ชำระเงินทางธนาคาร

1. ลงทะเบียนออนไลน์
2. เลือกช่องทางการชำระเงินทางธนาคาร
3. พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน
4. ชำระเงินทางธนาคาร
5. ***อัพโหลดใบ Pay in***