SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

18159

CORE COURSE
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA  Level 1

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1 [HOT!!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : รุ่นที่ 14 เปิดอบรมวันที่ 17 สิงหาคม - 22 กันยายน 2562 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รุ่นที่ 10 อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายที่ยุโรป***


CORE COURSE
หลักสูตร การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ ( Enhancing Leadership Presence: ELP)

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ หลักการ (Principles) และค่านิยม (Values) ที่ถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 5 เปิดอบรมวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.สถานที่อบรม - โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA  : (Entrepreneurial Manager Series)

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 95 อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และอิตาลี *** !!!Free iPad


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ  (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน : รุ่นที่ 5 อบรมทุกวันเสาร์เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 30 อบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 6 กันยายน 2563 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร Strategies and Innovation Creation

หลักสูตร Strategies and Innovation Creation [UPDATE!]

อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญ ด้านกลยุทธ์องค์การ และด้านนวัตกรรมองค์การ พร้อมดูงานต่างประเทศ : รุ่นที่ 4 อบรม ---- เวลา 09.00 - 16.00 น.เรียนที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 52 ***ยังไม่มีกำหนดเปิด*** อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่  (Digital  Marketing Certificate Program - DMP)

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Offline เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 33 ***ยังไม่มีกำหนดเปิด*** สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 10 ***ยังไม่มีกำหนดเปิด*** อบรม ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)


CORE COURSE
หลักสูตร Strategic Organization Development:  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์

ผู้นำในองค์กรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย จึงต้องมีการเตรียม “คน” ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ประกอบด้วย ทักษะการตัดสินใจ การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาจุดแข็งของผู้นำและทีมงาน การบริหารและสร้างความผูกพันของทีม เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ : อบรมวันที่ 14 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 33 อบรมระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ