Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series) [HOT!!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 28/10/2017 - 02/06/2018
register

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 91 เปิดอบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก*** !!!Free iPad

  SHORT COURSE  

หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation) [HOT!!]

• อบรมระหว่างวันที่: 11/11/2017 - 12/11/2017
register

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!]

• อบรมระหว่างวันที่: 13/11/2017 - 13/11/2017
register

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  SHORT COURSE  

คอร์สอบรม การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  CORE COURSE  

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

• อบรมระหว่างวันที่: 09/03/2018 - 15/06/2018
register

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

  CORE COURSE  

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

1 Pages 1