SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 29 เปิดอบรมวันที่ 1 มิถุนายน - 17 พฤศจิกายน 2562 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur) [HOT!]

อบรมวันที่: 22/03/2019 - 05/07/2019

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 22 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2562 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค *** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี ***


SHORT COURSE
หลักสูตร Image Dimensions for Success (ID4 Success)

หลักสูตร Image Dimensions for Success (ID4 Success) [UPDATE!]

อบรมวันที่: 30/03/2019 - 31/03/2019

First impression หรือความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและในที่ทำงาน นอกจากนี้บุคคลิกภาพที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจและในการทำงานได้มากขึ้น : อบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. – 16:00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

การตั้งคำถามเป็นกระบวนการที่ช่วยในการค้นพบคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการทำงาน ทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง(Listening Skills) ทักษะการคิด(Thinking Skill) และการตั้งคำถาม(Questioning Skill) การให้เสียงสะท้อน(Giving Feedback) และการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection) : อบรมวันที่ 29, 30, 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น.


SHORT COURSE
YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณ... รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพที่เป็นกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตัวเอง, เหนื่อยกับการหาเป้าหมายชีวิต และยังไม่ทราบความต้องการของตัวเอง, ต้องการที่จะเริ่มต้นที่คำว่า “ใช่” ตั้งแต่วันนี้ : อบรมวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

หลักสูตร Service Excellence [HOT!]

อบรมวันที่: 24/05/2019 - 24/05/2019

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Balanced Scorecard

หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!!]

อบรมวันที่: 27/06/2019 - 27/06/2019

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์