SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 28 ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Leading with Questions: การเป็นผู้นำด้วยคำถามที่ทรงพลัง

การตั้งคำถามเป็นกระบวนการที่ช่วยในการค้นพบคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการทำงาน ทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง(Listening Skills) ทักษะการคิด(Thinking Skill) และการตั้งคำถาม(Questioning Skill) การให้เสียงสะท้อน(Giving Feedback) และการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection) : อบรมวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.


SHORT COURSE
YES, IT’S ME: ค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

หากคุณ... รู้สึกเหนื่อยกับอาชีพที่เป็นกระแสสังคม แต่ไม่ใช่ตัวเอง, เหนื่อยกับการหาเป้าหมายชีวิต และยังไม่ทราบความต้องการของตัวเอง, ต้องการที่จะเริ่มต้นที่คำว่า “ใช่” ตั้งแต่วันนี้ : อบรมวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking

ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง : อบรมวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชย์ มธ.ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Presentation Technique)

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : รุ่นที่ 11 อบรมวันที่ 12-13 กันยายน 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

หลักสูตร Service Excellence [HOT!!]

อบรมวันที่: 05/10/2018 - 05/10/2018

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Balanced Scorecard

หลักสูตร Balanced Scorecard [HOT!]

อบรมวันที่: 21/09/2018 - 21/09/2018

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา  (Excellent Negotiation)

เรียนรู้ความหมายและประเภทการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบของนักเจรจา หลักคิดและการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และรูปแบบการเจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรอง ข้อควรพึงระวังในการเจรจา : อบรมวันที่ 17 – 18 พฤศิจกายน 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์