SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Management Development : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA  : (Entrepreneurial Manager Series)

หลักสูตรอบรม Mini MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ : รุ่นที่ 93 เปิดอบรมวันที่ 9 มิถุนายน 2561- 12 มกราคม 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. *** ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ *** !!!Free iPad


SHORT COURSE
หลักสูตร การโค้ชสำหรับผู้บริหาร: ผู้นำแห่งญาณทัศนะ (Executive Coaching: Intuitive Leadership)

หลักสูตรสำหรับท่านผู้บริหารหรือผู้นำที่ต้องการฝึกฝนการรับรู้ ตรวจสอบและใช้ญาณทัศนะเพื่อค้นหาและนำพาการเป็นผู้นำในแบบใหม่มาสู่ตนเอง : ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จี สีลม กรุงเทพฯ


SHORT COURSE
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Presentation Technique)

เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ : รุ่นที่ 8 อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Service Excellence

หลักสูตร Service Excellence [HOT!]

อบรมวันที่: 18/05/2018 - 18/05/2018

เรียนรู้กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารจุดสัมผัสการบริหารแรกเริ่ม CEM การแบ่งประเภทลูกค้า การบริหารคำติชม ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points : อบรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร Balanced Scorecard

หลักสูตร Balanced Scorecard [UPDATE!]

อบรมวันที่: 25/05/2018 - 25/05/2018

เรียนรู้ หลักการสร้างการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การนำเอา Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติในองค์กร ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard : อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


SHORT COURSE
หลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่ หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ : อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์