Home : Open Enrollment Programs

 
SELECT
MAJOR
SELECT
PROGRAM
 
SELECT
DATE

Human Resource Management : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

  CORE COURSE  

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและซับซ้อน มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น : รุ่นที่ 8 อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ใน กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***

  CORE COURSE  

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)***

1 Pages 1