SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Human Resource Management : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รุ่นที่ 9 อบรมวันที่ 2 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2562 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค*** ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย และฮังการี***