Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Marketing Features

hybrid  course โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)'' (Hybrid)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 4,500 บาท
อบรมวันที่: 10/05/2023 - 10/05/2023
• รับชำระค่าธรรมเนียม »

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

*


โครงการ ''การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotional Plan Management)''

หลักการและเหตุผล

การขาย คือ เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกหน่วยงานเพราะเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ดำเนินการต่าง ๆ ในบริษัท ดังนั้นการที่มีหัวหน้าพนักงานขายที่ดี หรือพนักงานขายที่รู้เทคนิคการขายที่เก่งๆ จะสามารถเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่จะเข้ามายังบริษัท และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหารที่ตั้งไว้
ผู้บริหาร, หัวหน้าพนักงานขาย, พนักงานขาย หรือบุคคลที่อยากจะหากำไร และยอดให้กับธุรกิจตนเอง จึงต้องมีความรู้เรื่องการขาย และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การขายเป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวอีกมุมการมีเทคนิคการขายที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการปิดการขาย และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท หรือธุรกิจของท่านอย่างมาก

ประเด็นปัญหา Pain Point ที่พบในการจัดการงานขาย

สำหรับพนักงานขาย 
พนักงานขายไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการขายได้จึงร้องขอกิจกรรมลดราคา
พนักงานขายและทีมงานการตลาดไม่มีแนวทางในการออกแบบ “กิจกรรมที่ไม่ใช่ราคา” (Non price Activity)
ลูกค้าฝ่ายจัดซื้อมักจะร้องขอกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาตลอดเวลา
เพราะว่ากิจกรรมด้านราคาง่ายๆ ได้ผลลัพธ์และสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างเร็ว
และคู่แข่งทางการค้าก็ดำเนินกิจกรรมตัดราคาตลอดเวลา
สำหรับผู้จัดการขาย
บริษัทไม่มีแผนการตลาดที่แข็งแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นหรือเรียกหา “กิจกรรมไฟไหม้” Ad-Hoc activity
เพื่อที่จะเร่งยอดขายในระยะเวลาสั้น….ทุกเดือน
ลูกค้าฝ่ายจัดซื้อแต่ละรายต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันเพราะธรรมชาติที่ต่างกัน
สำหรับบริษัท
บริษัทมักต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อที่จะเร่งยอดการขายในระยะเวลาสั้น
ผลกำไรของบริษัทลดลงจากกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยไม่รู้ตัว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
การบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตัดราคา
เข้าใจอุปกรณ์พร้อมใช้ขั้นตอนพร้อมใช้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เข้าใจวิธีออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับพนักงานขายแต่ละคนและทั้งทีม
ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกสามารถสอนงานและติดตามผลได้ดี
มั่นใจกับผลลัพธ์ด้านยอดขายที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งพนักงานขายและระดับบริษัท
ประโยชน์
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับพนักงานขายแต่ละท่านและทั้งทีม
สามารถนำไปใช้ได้ทันทีทำให้ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ
สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกลับพนักงานขายด้านยอดขาย 

วัตถุประสงค์

1. เป็นกระบวนการ, เทคนิคที่พร้อมใช้งานได้ทันที สำหรับพนักงานขายเพื่อใช้ในงานขายประจำวัน และผู้บริหารงานขายในการสอนงานพนักงานขาย เพื่อทำให้งานของพนักงานขายมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าหาลูกค้า และความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายการขาย
2. เพื่อนำวิธีที่เขาทำ, คิด, ทำงาน, วางแผน และดำเนินการในงานขายของพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง หัวหน้าพนักงานขายที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม และผู้บริหารระดับสูง มาถ่ายทอดผ่านกรณีศึกษา และรูปการทดลองลงมือทำจริง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ
เพื่อนำไปปฏิบัติ
พนักงานขายทั่วไป
พนักงานขายลูกค้ารายสำคัญ
หัวหน้าพนักงานขาย
เพื่อนำไปสอนงานโค้ชชิ่ง
ผู้จัดการขาย 
ทีมงานการตลาด
ทีมงาน Trade Marketing
ผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรม

เข้าใจวิธีคิดทางการตลาดก่อน
สินค้า, จุดเด่นของสินค้า, กลุ่มเป้าหมาย
ความสำคัญของการสร้างลูกค้าใหม่
การบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
กิจกรรมส่งเสริมการขายคืออะไร
ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ข้อดีและข้อเสียของการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เข้าใจลูกค้าเชิงลึกก่อนออกแบบ
การทำกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายกับงบกำไรขาดทุน
แนวคิด Category Management
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ขั้นตอนพร้อมใช้ทีละขั้นตอนของการออกแบบและการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วิทยากร

คุณธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง  
ผู้บริหารบริษัท สแตรททิจิก โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
Sales Consulting Agency
เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพราะมีมุมมองใหม่ ๆ ได้รับการรับรองจากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการสร้างผลลัพธ์ และยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้

วิธีการ Workshop

วิธีการเน้นให้ผู้เข้าโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- กรณีศึกษา (Case Study)
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
- การนำเสนอโครงการ (Project Presentation)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.00-18.00 น. (จำนวน 5 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

4,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารเย็น เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4513   (ติดต่อ คุณศิวนาถ)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4513       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...