Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Online Courses

online course หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking (Online)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 6,400 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน Improving Business and Performance through Creative and Innovative Thinking (Online)
โลกในยุค “Digital Society” มีการเปลี่ยนปลงอย่างรวดเร็วในอัตราเร่ง เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่และเป็นไปอย่างพลิกผัน ชนิดใครก็คาดคิดไม่ถึง ทำให้การทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ธุรกิจที่เคยรุ่งกลับล่วง เจ้าใหม่มา เจ้าเก่าไป ธุรกิจเกิดใหม่แทนธุรกิจเดิม เทคโนโลยีใหม่กลืนกินเทคโนโลยีที่มีอยู่
ธุรกิจในสังคมดิจิตอลจะอยู่อย่างเดิม คิดอย่างเดิมและทำอย่างเดิมไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน บริบทของธุรกิจเปลี่ยน เงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติกาและวิธีการทำธุรกิจเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยนและลูกค้าก็เปลี่ยน ธุรกิจต้อง “คิดใหม่และทำใหม่” ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่และวิธีบริการแบบใหม่ เพื่อต้องสนองความต้องการ อันหลากหลายและเหนือความคาดหมายของผู้บริโภคและผู้รับบริหาร การคิดแบบเดิมและทำแบบเดิมจะไปไม่รอด
ธุรกิจในโลกยุคใหม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรม เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ ผลงาน การบริการ การบริหารและวิธีการทำงาน ที่แปลก แหวกแนว เป็นเอกลักษณ์ มีจุดขายและเหนือคู่แข่ง  
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจยุคใหม่ เป็นปัจจัย “เชือดเฉือน” คู่แข่งในการสร้างธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การปรับปรุงธุรกิจ การยกระดับธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหารและวิธีการทำงาน
ความคิดสร้างสรรค์คือการคิดต่าง คิดนอกกรอบ คิดย้อนศร คิดแหวกแนว คิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิด เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ จึงเป็นผู้นำในการทำธุรกิจได้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับ “IQ” หรือ “สติปัญญา” คนปกติธรรมดาก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์สูงและสร้างนวัตกรรมได้ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และพัฒนา

วัตถุประสงค์

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการการฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรนี้ ผู้ร่วมโครงการจะมีความรู้ ทักษะและความสามารถ 8 ประการ ต่อไปนี้ 
 

1. อธิบายความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และระบุความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการและสังเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ จินตนากร วิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
3. ระบุแหล่งที่มา 4 ประการของความคิดสร้างสรรค์ และอธิบายได้ว่า ปัญหา ความท้าทาย ความคิดฝันและสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่บุคคลประสบ จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้อย่างไร
4. จำแนกและอธิบายหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 5 รูปแบบ คือ “การคิดเหมือน-ทำเหมือน” “การคิดเหมือน-ทำต่าง” “การคิดต่าง-ทำต่าง” “การคิดนอกกรอบ” และ “การคิดย้อนศร” หรือ “การคิดสวนกระแส” และนำหลักการ 5 รูปแบบมาประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
5. จำแนก อธิบายและประยุกต์เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ “SCAMPER” ซึ่งได้แก่ หลักการทดแทน (Substitution) การประกอบ (Combination) การปรับ (Adaption) การดัดแปลง (Modification) การใช้ในอีกงานหนึ่ง (Putting in another use) การลดหรือตัดออก (Elimination) และการจัดลำดับใหม่ (Rearrange) หรือ การทำสวนทางหรือตรงกันข้าม (Reversal)
6. นำหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ประกอบธุรกิจ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาการบริหาร การบริการ วิธีการทำงานและการแก้ปัญหางาน
7. คิดสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมใดๆ หนึ่งโครงการที่ปรารถนา และนำเสนอต่อหน่วยงานหรือสังคมอย่างสร้างสรรค์
8. ระบุคุณสมบัติที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิธีการพัฒนาตนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

หัวข้อวิชาและเนื้อหา

1. ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ความคิดสร้างสรรค์กับจิตนาการ วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
3. ที่มาของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4. เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา (Problem Solving )
6. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ (Building Business)
7. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการคิดผลิตภัณฑ์ (Creating Products & Services)
8. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำธุรกิจ (Doing Business)
9. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการบริหาร (Problem Solving)
10. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจสู่สากล
11. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการโฆษณา
12. Workshop : Creating & Innovating Project
13. Presentation : Creative & Innovative Project

วิธีการเรียนรู้และอบรม

1. บรรยาย - การตั้งคำถาม 
2. การอภิปราย - ระดมสมอง
3. ตัวอย่าง - กรณีศึกษา
4. Story Telling
5. Workshop: ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
6. Presentation: ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

1. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ
2. นักบริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก 
3. นักบริหาร ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์
4. ผู้มีความคิดริเริ่มธุรกิจ (Startup) และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 20, 27 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00 – 16.00 น.           

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,400  บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510 (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4510       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...