Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Online Courses

online course หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ (Online)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 4 จำนวนเงิน 11,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
(หากกำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ (Online)
แนวโน้มการลงทุนในปัจจุบันได้พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารกิจการ งบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจเมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้จะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเตรียมหลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบการเงิน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาตัดสินใจการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมให้กิจการแข่งขันทางการตลาดได้ทุกรูปแบบ และนำประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างรอบด้าน ได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินรวมถึงปัจจัยต่างๆ ในเชิงพื้นฐานที่มีผลกระทบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญความจำเป็น และประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดสินใจบริหารกิจการ ด้วยการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพตัวเอง และความชาญฉลาดทางการบริหารการเงิน

หัวข้อการอบรม  จำนวน 24 ชั่วโมง

1. งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
2. การอ่านและวิเคราะห์งบฐานะการเงิน (งบดุล) ในมุมมองด้านการจัดการ
3. การอ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในมุมมองด้านการจัดการ
4. การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดเบื้องต้น
5. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง
6. การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
    - อัตราส่วนสภาพคล่อง
    - อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
    - อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
    - อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
7. การวิเคราะห์ด้วยระบบดูปองต์
8. หลักการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบองค์รวม
    - คุณภาพของกระแสเงินสด
    - ระดับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
    - การจ่ายลงทุนเพื่ออนาคตของกิจการ
    - การจัดการเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ
9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
10. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

วิทยากร 

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 4  อบรมวันที่  2, 3, 9 และ 10 สิงหาคม  2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 11,500 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...