Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Online Courses

online course หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) (Online)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 5 จำนวนเงิน 6,400 บาท
อบรมวันที่: 26/07/2022 - 27/07/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตรการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) (Online)
งบการเงินมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ดังนั้นการตระหนักถึงประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจ เมื่อต้องการใช้ข้อมูลในงบการเงิน ข้อจำกัดในการใช้ สัญญาญเตือนภัยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตกแต่งงบการเงิน น่าจะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างประสิทธิภาพ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งอาจขาดความชำนาญด้านการเงินได้เรียนรู้ สามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเอาไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารกิจการได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการเงิน

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
- กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
- วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
- งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน (งบดุล)
- การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
- การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่อง
- อัตราส่วนความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
- อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทน
- ตัวแบบดูปองท์
วันที่สอง : การบริหารการเงิน
- เป้าหมายขององค์กร
- หน้าที่ของการบริหารการเงิน
- เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน
- การหาระดับความต้องการเงินทุน
- การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
- การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน
- การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม
- ต้นทุนเงินทุน
- การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
- การจัดหาเงินทุนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทของแหล่งเงินทุน

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน

วิธีการฝึกอบรม

ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 5 วันอังคารที่ 26 – พุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
อบรมเวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 6,400 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4500  (ติดต่อ คุณธันยพร)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

LINE Call   :   09 1119 4500       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


**ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Online Courses


All Programs...