Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Management Development

offline course หลักสูตร Supply Chain Design

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 2 จำนวนเงิน 5,500 บาท
อบรมวันที่: 23/04/2022 - 23/04/2022
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
   

หลักสูตร Supply Chain Design
เนื่องด้วยสภาวะความไม่แน่นอนของสังคมในปัจจุบัน อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน ทั้งการเคลื่อนย้ายของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายคนระหว่างประเทศถูกจำกัดอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการกักตัว จำนวนเที่ยวบินที่หายไป และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้โซ่อุปทานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการบริหารโซ่อุปทาน รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการตอบสนองผู้บริโภค (Responsiveness) จึงนำมาสู่การออกแบบโซ่อุปทานเพื่อการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ การพยากรณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งรองรับกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงเวลา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร “Supply Chain Design” เพื่อให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการโซ่อุปทานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบโซ่อุปทาน สามารถพยากรณ์สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ที่ต้องการความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายงานต่าง ๆ อาทิ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักการเงิน นักการตลาด ฯลฯ
2. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน สายงานด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
3. ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดการสินค้า และบริการ 
4. ผู้ที่สนใจด้านการผลิต จัดซื้อ โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

หลักสูตรการอบรม จำนวน 6 ชั่วโมง

ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
- Introduction and Theory to Designing Supply Chain 
- Consumer’s behavior & Responsiveness
- Last mile Delivery
- supply chain’s risk management & planning
- How to Designing Supply Chain
- Workshop: Environment & Product Analyze

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- Workshop

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ 
คณบดีและอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตร 
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 5,500 บาท ซึ่งรวมถึง
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
2. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
3. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
 

LINE Call   :   09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...