หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP)

หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ Module 1 จำนวนเงิน 43,000 บาท
   ๐ Module 2 จำนวนเงิน 85,000 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 40 คน

 
       

        การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจมากมายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรองรับความต้องการที่จะซื้อขายและค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้บริโภค ในขณะที่เว็บไซต์สำหรับขายของออนไลน์มีเกิดใหม่ขึ้นทุกวันวันละเป็นร้อยเป็นพันเว็บ จะทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของท่าน แตกต่าง โดดเด่น เป็นที่สนใจ และนำไปสู่การขายได้สำเร็จ

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตของ E-commerce จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP) ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ของตน
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาสการทำธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจออนไลน์

 

หลักสูตรการอบรม 69 ชั่วโมง
 
หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 69 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

MODULE 1 : ภาควิชาการ
 • Online Platform both local and international
 • Online payment systems
 • การพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
 • การพัฒนา infographic เพื่อสื่อสารกับลูกค้า/การตลาด
 • การสร้าง Digital Branding
 • E-reputation (เทคนิคการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียล)
 • การเพิ่มอันดับ/โอกาสในการค้นหาเจอบน Google (SEO)
 • Google Trend/ Keywords
 • Managing Paid Ads
 • Measuring and Evaluating Paid Ads campaign
 • Influencer marketing
 • กรณีศึกษา: Successful online store
 • Business Plan Workshop

MODULE 2 : ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 • การดูงานที่ประเทศจีน จำนวน 4 วัน 3 คืน
 • การเยี่ยมชมตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงใน GuangZhou เพื่อศึกษาตลาด ทำความรู้จักและเจรจาการค้าในเบื้องต้น (โดยมีล่าม) กับผู้ค้าในจีน
 • การเยี่ยมชมงานของบริษัท TengXun หรือ Tencent หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต มีเดีย และระบบการจ่ายเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ให้บริการแอพพลิเคชั่นเช่น WeChat และ QQ Instant Messenger ระบบการชำระเงินออนไชน์ TenPay และเว็บไซต์ weibo ซึ่งเป็น social media ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน
 • การเยี่ยมชมงานบริษัท ZTE ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศจีน
 • การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ใน GuangZhou และ ShenZen
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้ประกอบการทั้งที่มีและยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาร้านค้าออนไลน์
 2. ผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดขายของออนไลน์โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน
วิธีการฝึกอบรม

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่

- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศจีน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 
วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
การอบรมเริ่มวันที่ -

อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดูงานประเทศจีน 4 วัน 3 คืน

 

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

 

MODULE 1 :  จำนวน 54 ชั่วโมง (เฉพาะภาคบรรยาย)
 

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 43,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารเช้า, อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม


MODULE 2 :  จำนวน 69 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 85,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- กระเป๋าเอกสาร
- อาหารเช้า, อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม
- ที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปสำหรับการอบรมและดูงานในประเทศจีน
- ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่ และประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :      09-1119-4510   (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


4125

{ Upcoming Core Courses }

• หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)  • หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน (Finance for Non-financial Executive)  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)  
• หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing  • หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)  • หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA Level 1  
• หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)  


{ Short Courses }


All Programs...