Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program - DMP)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 25 จำนวนเงิน 69,900 บาท
อบรมวันที่: 18/08/2018 - 17/11/2018
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 35 คน

   

        การตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ สื่อดิจิตอล เป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็น

        อย่างมากในยุคนี้  นักการตลาดจะต้องปรับตัวนำแนวคิดทางด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ผู้บริโภค และเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคดิจิตอล ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการตลาดในระดับปริญญา
       
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในด้านการตลาดจึงสร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอล (Digital  Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดับต้น  พนักงานบริษัท นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน  Digital  Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Digital  Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด

วัตถุประสงค์

1. เพือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการตลาดดิจิตอลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 81 ชั่วโมง

        เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาดดิจิตอล   โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย  รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการวางแผนการทำแผนการตลาดออนไลน์ผ่านการทำ WORK SHOP โดยรายละเอียดของการฝึกอบรมเป็นดังนี้

- Digital  Marketing Warm up

- Web Development

- E-Commerce

- Face book Marketing

- Content Marketing

- Google Adwords

- YouTube

- Search Engine Optimization

- Line @

- Mobile  Marketing

- Email Marketing

- Get together

- Workshop - Develop Strategy

- Workshop - Media, Audience, Plan

- Workshop - Measurement

- Workshop - Presentation

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักการตลาดระดับกลางขึ้นไป

2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้าน Digital Marketing   ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารระดับต้น  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Digital Marketing                                                 

4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Digital  Marketing และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน Digital  Marketing เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุดวิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

- การบรรยาย

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่
***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

วิทยากร      

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม  จึงเน้นการใช้ วิทยากรจากภายนอก และเสริมด้วยคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด  และผ่านการเข้า WorkShop
รับวุฒิบัตร Digital  Marketing Certificate  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 25  อบรม [ทุกวันเสาร์] เปิดอบรมวันที่ 18 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

        ค่าธรรมเนียมอบรม 69,900 บาท อัตรานี้ประกอบด้วย
- อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ (สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  :  09-1119-4505   (ติดต่อ คุณสุชาตา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4505 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core CoursesShort Courses


All Programs...