Home : Open Enrollment Program » Marketing Features

หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
 • รุ่นที่ 49 จำนวนเงิน 49,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

         แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ มีแนวทางชัดเจน และสามารถปรับตัว ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ "หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program" หรือ MCP เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ ซึ่ง CONC ได้ปรับหลักสูตรใหม่เป็น Excellence Series เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่นักการตลาด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาด

3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาด

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 78 ชั่วโมง

 • Marketing 4.0, Future Model for Marketing
 • Positioning Excellence : The Right Solution,The Right Positioning
 • MCP Networking
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • Marketing Plan
 • Branding Excellence : Connecting with Consumers Using Brand
 • Sales  Excellence : All About Sales
 • Communication Excellence : Integrated Marketing Communication
 • e-Marketing Excellence : Digital all around
 • Excellence in Consumer Behavior : Understand Consumer Understand yourself
 • CRM Excellence
 • Marketing Best Practice : Tipco Marketing
 • Marketing Research : Searching the Excellence
 • Marketing Metrics : Measuring Business Excellence
 • Marketing Experience Sharing
 • Service Excellence
 • Marketing Excellence MaMa, Hearti Benecol
 • Marketing Best Practice : Case Study  7-eleven
 • Marketing Experience Sharing : Industrial Market
 • Pricing Excellence : Value Create profit
 • Workshop : แผนการตลาด
 • ทัศนศึกษาดูงาน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโททางการตลาด (MIM) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการตลาด เป็นการเข้ามาปรับพื้นฐานด้านการตลาด

2. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลางผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ ที่สนใจนำความรู้ทางการตลาดไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

3. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้านการตลาด

4. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้านการตลาด และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบดวยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

- การบรรยาย

- การอภิปรายกลุ่มย่อย

- กรณีศึกษา

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร

        เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างพื้นฐานทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าอบรม จึงเน้นการใช้คณาจารย์จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นหลัก โดยมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาเสริมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในบางหัวข้อ

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 49 เปิดอบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

สถานที่อบรม

        สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม        

ค่าธรรมเนียมท่านละ  49,500.- บาท

ซึ่งรวมถึง

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- ค่ากระเป๋าเอกสาร, ค่าแฟ้มเอกสาร

- อาหารว่าง, อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4508 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...