Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • รุ่นที่ 94 จำนวนเงิน 195,000 บาท
อบรมวันที่: 09/02/2019 - 21/09/2019
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 42 คน

   

        เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ยุคการแข่งขันเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และเวทีโลก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการคิด และปรับกระบวนยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ คือการจุดประกาย “การคิดแบบเจ้าของกิจการ” ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานระดับผู้บริหาร  ผู้จัดการ หรือแม้กระทั่งทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอำนาจตัดสินสามารถคิด วิเคราะห์วางแผนรับมือสถานการณ์ได้เสมือนเจ้าของทำ สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป

        โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series “Passion for Success” ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการปรับเรื่องหลักสูตร เน้นสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมความเป็นนักบริหารคิดนอกกรอบ มองการณ์ไกล กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับการแข่งขันทางการธุรกิจซึ่งมีความผันผวนและมีแรงเสียดทานจากการเปิดเสรีทางการค้า นอกเหนือจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริงแล้ว หลักสูตร Mini MBA ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายนักบริหาร ผู้ประกอบการและทายาทเจ้าของกิจการ ตลอดจนการศึกษาดูงานธุรกิจที่มีความโดดเด่นในประเทศไทย และกิจการชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์

         โครงการนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหาร พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ระดับสากล
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเชิงลึกและฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
6. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สำรวจตลาดการค้าในต่างประเทศ

หลักสูตรการอบรม 183 ชั่วโมง

        หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาต่างๆ ตามแนวการศึกษา การบริหารธุรกิจสากลทั่วไป โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และความจำเป็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 183 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

Module 1: Analytical Foundations

1: Economics for Entrepreneur
        Thailand’s Economic outlook 2019
2: The World of Entrepreneurs and Business Modeling
        -  The World of Entrepreneurs
        -  Business Modeling: Best Practice in the World
3: Design Thinking for Entrepreneur & workshop
4: Entrepreneurial  Strategy
        - Creativity and Innovation
        - Opportunity Analysis
        - Competitive Strategy and Global Strategy Management
        - Business plan
        - Entrepreneurial Strategy Workshop
5: MINI Research for Entrepreneur     
6: Critical Thinking for Entrepreneur     
7: Writing Effective Business Plan

Module 2: Leadership Essentials

1: Management of People at Work     
        - Building Team and Entrepreneurs Networking
        - Creative thought process and effective communication
2: Leadership and Managing Change in Challenging Times

Module 3: Core Business Foundations

1: Entrepreneurial  Marketing
        - Marketing Trends and Strategy
        - New Product Development and Brand Management
        - Sales and Selling Techniques
        - Customer Relationship Management
        - Negotiation Technique
2: Entrepreneurial Finance and Accounting
        - Entrepreneurial Accounting and Financial Reporting Analysis
        - Personal Finance
        - Risk Management
        - TBS BIZ VILLE : Hybrid Game
3: Operation and Administration
        - Operations Supply Chain Management & Productivity Improvement
        - Protecting the idea and other legal issues for the entrepreneur
        - Government and Legal Environment of Business
        - ASEAN Economic Community (AEC)
        - Taxation
        - E-Business Strategy
        - Business Key Performance Indicator
4: Data& IT
        - Big data and its big business impact
        - Data analytic and workshop
5: Best Practices in Entrepreneurs:
        - Mandarin Oriental           
        - Success Story : 7-Eleven and Naris
        - Best Practices in Entrepreneurs: 23 perspective
        - Passion for Success
Business Consulting One-to-One
        - Business Consulting One-to-One (Workshop การทำแผนธุรกิจ)
        - Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ
Seminar : ณ องค์กรชั้นนำ ในประเทศ
International Seminar:  ประเทศเยอรมัน

กลุ่มเป้าหมาย

        โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานซึ่งต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบเจ้าของกิจการ

วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่

        วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- Role Play
- กรณีศึกษา
- การดูงานในประเทศ
- การดูงานต่างประเทศ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม  และสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง  ทางโครงการฯ จึงจัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ (พักค้างคืน) ดังนี้

   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกสถานที่
   - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยากร

        วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม

        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนธุรกิจ  จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 94 อบรมเริ่มวันที่  9 กุมภาพันธ์ - 21 กันยายน 2562

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทัศนศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด
ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมัน

สถานที่อบรม

        ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ   195,000   บาท
ซึ่งรวมถึง


***Free  iPad***
ค่าอาหารเช้า ,อาหารกลางวัน  และอาหารว่างตลอดการอบรม
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะไปกลับสำหรับไปอบรมและดูงานนอกสถานที่อื่นๆ
และการเดินทางไปต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Click To Call : 09 1119 4503 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Core Courses


All Programs...