News & Event

Thammasat Business School ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครผู้ประกอบการไทย รุ่นละ 12 คน เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม CLMVT   

[ดาวน์โหลดโบรชัวร์]

****ค่าธรรมเนียมการอบรมฟรีตลอดโครงการ****

อบรมวันที่

2 – 7 มิถุนายน 2561

จำนวนรับสมัคร

ผู้ประกอบการไทย รุ่นละ 12 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศกลุ่ม CLMVT เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศเหล่านี้ในด้านธุรกิจ
3. เพิ่มโอกาสในการเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่จากการร่วมมือกันของผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ประเทศละ 12 คน
โดยโครงการนี้เหมาะสมกับ
1. เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารกิจการ
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจหรือทำการค้าการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMVT

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2561

สถานที่อบรม

โรงแรม Garden Sea View จังหวัดพัทยา

ค่าธรรมเนียมการอบรมฟรีตลอดโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: SME to StartUp and ScaleUp
E-mail: tpso.smesusu@gmail.com
Mobile: 081-659-8332 (คุณศุภณัฐ) หรือ 081-458-5942 (คุณพิศพงศ์)


Edua
Edua