News & Event

หลักสูตร CLMVT Connex เพื่อผู้บริหารและผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT   

[ดาวน์โหลดโบรชัวร์]

ค่าธรรมเนียมการอบรมฟรีตลอดโครงการ

อบรมวันที่

รุ่นที่ 1 : 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2561
รุ่นที่ 2 : 6 - 12 พฤษภาคม 2561

จำนวนรับสมัคร :

ผู้ประกอบการไทย รุ่นละ 12 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เทคนิคการค้าการลงทุน และการค้าชายแดนระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ในกลุ่มประเทศ CLMVT
3. เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนทางธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMVT โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นๆ จากกลุ่มประเทศ CLMVT และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ประเทศละ 12 คน
โดยโครงการนี้เหมาะสมกับ
1. เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารกิจการ
2. ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจหรือทำการค้าการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMVT

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่ในประเทศ

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการรับสมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2561

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2561

สถานที่อบรม


โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 และ
โรงแรมในจังหวัดสระแก้ว
ค่าธรรมเนียมการอบรม
ฟรีตลอดโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


Facebook Page: CLMVT Connex
E-mail: clmvtconnex@gmail.com
Mobile: 085-556-6151 (ติดต่อคุณวราภรณ์) หรือ 081-458-5942 (คุณพิศพงศ์)


Edua
Edua