New & Event

วันที่จัดกิจกรรม :
15/09/2016 - 15/09/2016
ช่วงเวลา :
18:00:00 - 20:00:00
สถานที่ :
ณ ห้อง F310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้จัดกิจกรรม :
CONC Thammasat
เบอร์โทรศัพท์ :
022249734, 026132247
อีเมล์ :
รายละเอียด :
-