CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Read more

CONC Knowledge

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของชาวรัสเซียผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สหพันธรัสเซีย เป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเครื่องประดับไทย ทั้งในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นผู้บริโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งชาวรัสเซียยังไม่รู้จักประเทศไทยและสินค้าไทยเป็นอย่างดี

Read more

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถทัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษานครชัยแอร์และบริษัทอื่น

Read more

Edua
Edua