CONC Thammasat Forum

Disrupting Business ธุรกิจกติกาใหม่


Galleryregis


ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดเสวนา  CONC Thammasat Forum เรื่อง “Disrupting Business ธุรกิจกติกาใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560  เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ Ananda Development Public Company Limited. FYI Center building


 
สนใจสั่งซื้อหนังสือ
facebook TBS BizVille (bit.ly/2r8XBV9)
e-book จาก MEB Market (bit.ly/2rYE26b)

 

หลักการและเหตุผล


        ในปัจจุบัน โลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทำให้กระบวนทัศน์ในการคิด รูปแบบและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เกิดนวัตกรรมที่เอื้อให้มีการสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ Industry 4.0, Blockchain, Bitcoin, Big Data, Coworking Space ส่งผลให้โลกกำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ เกิดกติกาใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนี้
        ดังนั้นเพื่อสร้างโอกาส ความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา  CONC Thammasat Forum เรื่อง “Disrupting Business ธุรกิจกติกาใหม่” เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมกับธุรกิจกติกาใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
 

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และอัพเดทเทรนด์ธุรกิจรูปแบบใหม่ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ
  2. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์คณะพาณิชย์ฯ สู่บุคคลภายนอก
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
     

กุ่มเป้าหมาย

 

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

 

วัน – เวลา – สถานที่


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ Ananda Development Public Company Limited. FYI Center building

 

วิทยากร

 

1. ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ลักษณะการจัดกิจกรรม


บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

กำหนดการอบรม
 

 

18.00 – 20.00 น.  - “เมื่อประเทศไทยต้องหาโมเดลใหม่เพื่อหลุดกับดักรายได้ปานกลาง ธุรกิจไทยพร้อมอัพเกรด 4.0 หรือยัง” โดย รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
   - “บิทคอยน์ผันผวน อนาคตเงินดิจิทัลเป็นอย่างไร” โดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
   - “อนาคตของพื้นที่ทำงานสุดคูล แค่ตามกระแสหรือคือความจำเป็นที่แท้จริง”
โดย ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

 

การรับสมัครและลงทะเบียน


รับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 19 กรกฏาคม 2560 (หรือปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม)

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Edua
Edua