CONC Thammasat Forum

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครผู้อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

อบรมวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 205 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

หลักการและเหตุผล


        ปัจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรจะต้องทำความเข้าใจถึงแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทำความเข้าใจถึงปัญหาที่ผู้บริโภครู้สึกไม่สะดวกใจ และนำปัญหานั้นไปวิเคราะห์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ต่อไป
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีทักษะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อันเป็นทักษะที่จะทำให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคต จากความจำเป็นนี้ จึงนำมาซึ่งโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมถึงทราบแนวทางในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้จริง
   

กุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ทุกคณะ ทุกชั้นปี
 2. จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  40  คน 

 

วัน – เวลา – สถานที่


อบรมวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 205 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 
 

วิธีดำเนินการ

 

รูปแบบการอบรมจะเป็นการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 1. ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 2. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่
 3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 5. การนำเสนอผลงานของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กำหนดการอบรม
 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน
       
09.00-10.30 น.
                         ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 
                                                 รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ       

10.30-10.45 น.                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                                                       

10.45-12.00 น.                         ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ต่อ)
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 
                                                 รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ       

12.00-13.00 น.                         พัก- อาหารกลางวัน                             
                  
13.00-14.30 น.
                         การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์            


14.30-14.45 น.                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                             
                 
14.45-16.00 น.
                         การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ต่อ)
                                                อภิปรายโดย รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล 
                                                รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์    

  
วันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน
       
09.00-10.30 น.
                         แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่             
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์       

10.30-10.45 น.                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                                                       

10.45-12.00 น.                         แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่  (ต่อ)
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์       

12.00-13.00 น.                         พัก- อาหารกลางวัน             
                  
13.00-14.30 น.
                         แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ (ต่อ)             
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์       
                 

14.30-14.45 น.
                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                        
                 
14.45
-16.00 น.                         แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่  (ต่อ)            
                                                 อภิปรายโดย รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน
       
09.00-10.30 น.
                         กรณีศึกษาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสบการณ์จาก Startup ไทย   

                                                
                                                 อภิปรายโดย คุณก่อพงศ์ ดีประเสริฐ     
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์ 

10.30-10.45 น.                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                                                       

10.45-12.00 น.                         กรณีศึกษาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสบการณ์จาก Startup ไทย (ต่อ)
                                                 
                                                 อภิปรายโดย คุณก่อพงศ์ ดีประเสริฐ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์     

12.00-13.00 น.                         พัก- อาหารกลางวัน                             
                  
13.00-14.30 น.
                         Workshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการนำเสนอผลงาน
                                             
                                                 วิพากษ์โดย รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                  รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์           
                 
14.30-14.45 น.
                         พัก – อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                             
                 
14.45–16.00 น.
                         Workshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการนำเสนอผลงาน (ต่อ)
                                             
                                                 อภิปรายโดย รศ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
                                                 รศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์        

16.00-16.15 น.                         ปิดการประชุมหมายเหตุ  : ผู้สมัครและเข้าร่วม Workshop ครบทั้ง 3 วัน
จะได้รับหนังสือ "นวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธ์" ราคา 259 บาท ฟรี

 

การรับสมัครและลงทะเบียน


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2560

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
    Mobile  :      089-244-5127  (ติดต่อคุณสุธิภรณ์)
    E-mail :         suthipornt@hotmail.com
Edua
Edua