งานสัมมนา : ''อนาคตประเทศไทยในยุคดิจิตอล (Digitalized Thailand''