พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program - DMP รุ่นที่ 15