พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA 87 : (Entrepreneurial Manager Series)