กิจกรรมวันปิดอบรม หลักสูตร Digital Marketing Certificate Program รุ่นที่ 12